Üld- ja ostutingimused

ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Käesolevad tingimused reguleerivad Rubex OÜ veebilehel rubex.ee vahendusel ja telefoni ning e-kirja teel füüsiliste isikute poolt sooritatud ostutehinguid.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad rubex.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Rubex OÜ on õigustatud rubex.ee arengust tulenevalt ning rubex.ee parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse rubex.ee veebilehe kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse ostule Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 
2. Hinnad
2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22% ja on esitatud eurodes (EUR).
 
3. Tellimuse vormistamine
3.1 Tellimiseks saab kasutada rubex.ee lehel olevat päringukorvi, kontaktivormi, e-kirja või telefoni.
3.2 Peale toodete lisamist päringukorvi, tuleb täita inforlahtrid ning teha valik, kas soovitakse pakkumist transpordile. Täpsemalt saab kohaletoimetamise kohta lugeda makse- ja tarnetingimustest. Päringukorvi päringule vastab meie müügiinimene saates müügipakkumise ning hinnangulise tarneaja.
3.3 Tellija vastutab esitatud informatsiooni korrektsuse eest ning on teadlik, et vigaselt esitatud info tõttu võib kauba tarne viibida või olla takistatud ning Müüja ei saa õigeaegset tarnet tagada.
3.4 Tellimust saab kinnitada kirjalikult ja telefoni teel. Tellimuse kinnitamiseks on vajalik teha ettemaks müügipakkumise alusel.
3.5 Toodete müügileping loetakse sõlmituks peale makse laekumist Rubex OÜ kontole, aktsepteerime ka maksekorralduse koopiat makse tõendina.
3.6 Rubexi klienditeenindus töötab tööpäevadel (E-R kl 10.00-17.00).
 
4. Tellimuse tühistamine, ostu tagastamine
4.1 Tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale (VÕS § 56 lg 1).
Selleks peab Tellija tegema vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr) e-maili teel info@rubex.ee ning tagastama seejärel Rubex OÜle tellitud kauba 14 päeva jooksul omal kulul.
4.2 Kui Tarbija on esitanud soovi lepingust taganeda ning on Rubex OÜle kauba tähtaegselt tagastanud, tagastab Rubex OÜ kogu ostusumma koos transporditasuga samale pangaarvele, kust laekus ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul peale taganemisteate saamist, kuid mitte enne, kui on saanud tagastatud kauba üle vaadata.
4.3 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid).
4.4 Teil tuleb kanda kauba tagastamisega seotud transpordikulud.
4.5 14-päevane tagastamisõigus ei kehti toodetele, mis on disainitud ja toodetud spetsiaalselt kliendi erisoovide järgi.
 

 5. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

5.1 Rubex OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

5.2 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.3 Rubex  OÜ ei vastuta:

a) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

b) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mitte-eesmärgipärase kasutamise tagajärjel.

c) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Rubex OÜle.

5.5  Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Rubex OÜ (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Rubex OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
5.5 Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.
 
6. Muud tingimused
6.1 Kõiki rubex.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus Rubex OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
6.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
6.3 Teie ja Rubex OÜ vahel seoses sidevahendi vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
7. Lahtiütlemine
7.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Valdav enamik tooteid on näha meie näidistesaalis Laki 9, Tallinn.
7.2 Rubex OÜ ei vastuta tarneviivituste pärast, mis on tekkinud Ostja poolt ebakorrektselt või puudulikult sisestatud andmete tõttu.
7.3 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.